Steinberg Prøveordning

Våren 2015 tok RailCap et langt steg inn i entreprenørbransjen, ved å ta på seg signalarbeidene i Jernbaneverkets prosjekt Steinberg Prøveordning. Dette var da vårt første egne prosjekt som hovedentreprenør. Prosjektet Steinberg Prøveordning ble igangsatt en stund før vi kom inn i bildet, årsaken til endringene var for å gjenåpne Steinberg stasjon for persontrafikk. Det medførte da at det måtte gjøres ulike tilpasninger i infrastrukturen. Prosjektet inneholdt mye ulike og interessante arbeidsoppgaver innen signalfaget. Blant annet ble det gjort endringer på Gulskogen stasjon, der Rødgata planovergang ble fjernet. For de nærmeste naboene som har brukt overgangen daglig eller ofte, vil den bli erstattet med en gangkulvert i løpet av høsten 2015.

På Hokksund ble det utført tiltak for samtidige togbevegelser fra Steinberg og Vestfossen inn til Hokksund stasjon, dette ble utført for å korte ned på tiden togene bruker på denne strekningen. Det ble blant annet montert ny dobbel kryssveksel og gjort endringer i sikringsanlegget for å oppnå dette.

På Steinberg stasjon ble det utført store endringer, våre oppgaver var blant annet å sette opp nye repetersignaler i begge spor retning Drammen, bygge ATC – krysningsbarriere og bygge om den ene planovergangen på stasjonen fra halvbomanlegg til helbomanlegg.

Dette var krevende arbeidsoppgaver som skulle foregå på relativt kort tid, men med godt samarbeid med Jernbaneverket og de andre aktørene på stedet (Isachsen og Implenia) kom vi i mål i tide før åpningen av Steinberg stasjon.

SteinbergVi gikk inn i prosjektet nesten umiddelbart etter kontraktsignering med en koblingshelg, og selv med liten tid til forberedelser så fikk vi gjennomført alle planlagte og nødvendige arbeider denne helgen i månedsskifte mai/juni. I perioden fra starten av juni til slutten av juli ble det utført forberedende arbeider på alle tre lokasjoner, Hokksund, Steinberg og Gulskogen. Til tross for at arbeidene kom midt i ferietider så hadde vi god kontroll på aktivitetene, dette skyldes blant annet at det var innstilte tog i perioden, men den største årsaken var den høye moralen og arbeidsgleden blant våre ansatte.

Første helgen i august ble Rødgata planovergang fjernet permanent i sikringsanlegget på Gulskogen og den ene vekselen på Hokksund ble tatt i bruk. Og første helgen i september ble gjenstående arbeider på Hokksund og Steinberg tatt i bruk. Dette ble en vellykket koblingshelg, der alle arbeider gikk på plan og med særdeles lite avvik i hverken produksjon eller plan og uten noen skader eller tilløp til skader. Dette er vi meget godt fornøyd med.

Vi vil takke for godt samarbeid med Jernbaneverket, Isachsen, Implenia, Veidekke Bane og Banedrift.

Og vi retter en stor takk til våre ansatte for innsatsen dere har lagt ned for å gjennomføre dette prosjektet.