Tjenester

Hva kan vi gjøre for deg?

RailCap AS har bred kompetanse og lang erfaring relatert til arbeid i jernbanesektoren.

Signalmontør

En signalmontør arbeider med montering, drift, vedlikehold og feilretting, av ulike typer signalanlegg. Dette kan gjelde fjernstyringsanlegg, forskjellige former for sikringsanlegg eller automatisk togkontroll.

Sikkerhetskontrollør

En sikkerhetskontrollør arbeider med montering, drift, vedlikehold og feilretting av ulike typer signalanlegg. Dette kan gjelde fjernstyringsanlegg, forskjellige former for sikringsanlegg eller automatisk togkontroll. For å bli sikkerhetskontrollør kreves det en godkjenning fra Jernbaneverket som gjør at kontrolløren kan utføre flere og mer krevende oppgaver enn hva en signalmontør kan utføre.

Anleggsleder

En anleggsleder har god fagkunnskap, og er dyktig på å lede et arbeidslag. Anleggslederen har det overordnede ansvaret på anlegget, og blir også kalt BAS/FORMANN. Anleggslederen skal sikre koordineringen av egne resurser og underentreprenører.

Sluttkontrollør F

Sluttkontrollør signal skal være godkjent og ha kompetanse i henhold til kompetansekravene i Jernbaneverkets styringssystem. Sluttkontroll utføres når man tar i bruk signalanlegg etter omkobling eller nybygging. Ved sluttkontroll skal man bevise at signalanlegget fungerer i henhold til anleggsdokumentasjon, og oppfyller krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.

Byggeleder

Byggeleder er en byggeteknisk fagkyndig rådgiver for en byggherre i et bygge- eller anleggsprosjekt. En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen. I den forbindelse har han gjerne fullmakt til å opptre på byggherres vegne. Byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen.

Prosjektledelse

Prosjektlederen leder prosjektet på vegne av prosjekteieren. Prosjektlederen representerer prosjekteieren, og opptrer på dennes vegne overfor de andre aktørene i prosjektet. Oppdraget som prosjektleder innebærer å ta beslutninger om planlegging og gjennomføring, i den grad prosjekteier ikke ønsker å ta beslutningene selv.

Hovedsikkerhetsvakt

Hovedsikkerhetsvakten er hovedansvarlig for å påse at trafikkreglene blir fulgt. Hovedsikkerhetsvakten skal også tilse at alle nødvendige tiltak for å sikre personer og materiell blir iverksatt. RailCap AS sine hovedsikkerhetsvakter har bred jernbanefaglig kompetanse.

SISA (svensk sikkerhetskontrollør)

Sisa-kontrollørens primæransvar er å gjennomføre kontroll i overensstemmelse med BVS 544.92130.. Kunnskaper: Oppbygging og funksjon av den typen anlegg som søknaden gjelder, tilsvarende godkjent resultat i Järnvägsskolans signaltekniske grunnutdannelse, med kurskoden BSG1-BSG2, og andre anleggsspesifikke utdannelser.

Kontakt oss